Slider
Strategia firmy, od początku jej istnienia, opiera się na zapewnieniu profesjonalnego poziomu świadczonych usług i indywidualnego podejścia do każdego klienta. W ciągu całego okresu funkcjonowania Biura na rynku usług księgowych i doradztwa podatkowego efekty jego pracy były wielokrotnie pozytywnie weryfikowane przez kontrole urzędów państwowych oraz audytorów.

Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe Księgowość i Kadry sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowa
Zakres wykonywanych przez Biuro Rachunkowe Księgowość i Kadry sp. z o.o.  usług księgowych obejmuje m.in.

 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany), ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz innych rejestrów,
 • opracowania instrukcji: inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencjach,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie określonych przepisami deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ksiąg,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • monitoring należności i zobowiązań.
 • wsparcie merytoryczne przy zakładaniu i rejestracji przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, urzędach skarbowych, ZUS i KRUS,
 • pomoc w wyborze prawidłowej i optymalnej formy opodatkowania,
 • pomoc przy likwidacji działalności gospodarczej i rozwiązywaniu spółek,
 • zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rozliczanie i kontrola prawidłowości rozliczania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT Transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, eksport, import)
 • Kompleksowa obsługa kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS
Kompleksowa obsługa kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych, wypoczynkowych, urlopów wychowawczych,
 • sporządzanie list płac,
 • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia oraz świadczeń należnych pracownikom za czas choroby,
  sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, imiennych raportów dla pracowników, raportów dla płatnika,
  przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A,
 • sporządzanie deklaracji PFRON
Inne usługi
 • weryfikacja ksiąg i wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • sporządzanie analiz, prognoz i raportów finansowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego,
 • rozliczanie dochodów zagranicznych,
 • rozliczanie dochodów z najmu i dzierżawy,
 • rozliczanie dochodów wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatku od spadków i darowizn,
 • sporządzanie wniosków o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM),